opdrachten

Advies

De nieuwe Woningwet stelt corporaties voor diverse uitdaging op strategisch, tactisch en operationeel gebied. Opmerkelijk is dat in de vele berichten en handleidingen over de invoering van de wet de ondernemingsraad niet wordt genoemd. Dat is opmerkelijk, want de wet kan gevolgen hebben voor de activiteiten en de bedrijfsvoering van corporaties. Stans van Zuilen ontwikkelde daarom een studie-workshop voor ondernemingsraden, waarin de hoofdlijnen van de wet worden toegepast op de eigen corporatie. Dat resulteert in een plan van aandachtspunten waarmee de ondernemingsraad zijn rol als gesprekspartner kan vervullen.

De bedrijfslasten van woningcorporaties staat onder druk. Stans van Zuilen inventariseert met de OR wat dit kan betekenen voor de corporatie en initieert een keuzediscussie. De OR bepaalt zijn focus en bepaalt zijn aanpak, gericht op ‘vroege invloed’.

Twee ondernemingsraden vragen Stans van Zuilen hen te begeleiden bij het voorgenomen fusieproces. De ondernemingsraden verschillen in cultuur, zo ook de organisaties. In de (strategische) beginfase ligt het accent op het proces van samenwerking. Gaandeweg ontwikkelen de ondernemingsraden een gezamenlijke werkwijze en aanspreekcultuur. Eensgezind richten ze zich op het organisatieplan en de secundaire arbeidsvoorwaarden.

De fusie is al bijna rond, maar het loopt vast op de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden: bestuurder en OR worden het niet eens. Samen gaan we terug naar het begin: de uitgangspunten en criteria van de OR. Op grond hiervan formuleert de OR een eigen voorstel, dat resulteert in een akkoord met de bestuurder.

De OR vraagt advies over een aangekondigde reorganisatie. Na bestudering van de financiële data blijkt dat de organisatie er niet zo slecht voorstaat. Dat verandert het overleg over de reorganisatie en het sociaal plan. Er komt een goed vangnet, met als uitgangspunt herplaatsing of ‘van werk naar werk’.

Als gevolg van de aanbesteding in het kader van de invoering van de WMO vormt een grote welzijnsorganisatie zich om tot drie sociaal makelstichtingen en een SSC. Stans van Zuilen krijgt de opdracht de invoering van de nieuwe medezeggenschapsstructuur te begeleiden: draaiboeken, reglementen, verkiezingen. Ter afronding volgen de nieuwe PVT’s en OR een kick-off.

Training

Na het aangekondigde vertrek van de bestuurder wordt de OR uitgenodigd kennismakende gesprekken te voeren met kandidaat-bestuurders. Onder leiding van Stans van Zuilen bepaalt de OR zijn profiel-accenten en oefent met de STAR-methode, gericht op gedrag en resultaat in de praktijk. Na de gesprekken krijgt de OR een compliment voor de professionele wijze waarop hij de gesprekken voerde.

De nieuwe OR van een grote zorgorganisatie vraagt Stans van Zuilen als trainer voor de komende zittingsperiode. De eerste trainingen zijn gericht op het ‘vitaal’ maken van de nieuwe medezeggenschapsstructuur. Daarna werken we aan de ontwikkeling van overleg- en invloedvaardigheden van de OR-leden. De OR groeit in zijn rol, weet wat hij wil en verwerft een vanzelfsprekende rol in de besluitvorming.

Mediation

Tussen OR en bestuurder leven al langer irritaties. Informatie komt te laat en afspraken worden niet nagekomen (OR), de OR vertraagt (bestuurder). Via Stans van Zuilen wordt een mediator ingeschakeld. Het resultaat is vastgelegd in een Letter of Intent, die regelmatig geëvalueerd wordt.